Organisatie

Stichting Cultureel Werk

Doel van de stichting

De stichting heeft ten doel: Stimulering en begeleiding van activiteiten op maatschappelijk, cultureel, recreatief en vormend terrein in de Trynwâlden, omvattend de dorpen Oentsjerk, Gytsjerk, Aldtsjerk, Mûnein, Readtsjerk en Wyns.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • het instellen van werkgroepen;
  • het aantrekken van vrijwilligers;
  • het instandhouden en exploiteren van het voor de werkzaamheden benodigde gebouw; 
  • zich op de hoogte houden van wat er in de doelgroep leeft;
  • samenwerking met KEaRN.
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Samenwerking met andere organisaties

Buurthuis BOB wil geen eiland zijn binnen de Trynwâlden, vandaar dat zij open staat voor samen- werking met andere organisaties, instelling en verenigingen. Verder is zij zelf ook actief op zoek naar samenwerkingspartners bij projecten of andere activiteiten. Samenwerking zorgt voor draagkracht en draagvlak.

Visie

Buurthuis BOB staat open voor iedereen en is gericht op alle inwoners van de Trynwâlden

BOB richt zich op verschillende groepen van de samenleving, waardoor er integratie ontstaat tussen deze groepen. Voor jong en oud worden er activiteiten georganiseerd, van kinderdisco tot senioren computercursus en van pannekoekenfeest tot karten.

Verder is er integratie tussen verschillende functies: ontmoeting, ontspanning, vorming, hulpverlening, samenlevingsopbouw activiteiten, verlenen van service, algemene ontwikkeling, scholing, het hoort er allemaal bij.

In het “brede’ werken en deze duidelijke principes schuilt de grote kracht van buurthuis BOB. Buurthuis BOB is laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Door dat het buurthuis zijn wortels diep in de Trynwalden verankerd heeft is er feeling met wat er in de dorpen leeft.

Geschiedenis BOB

Op 20 april 1978 was de officiële opening van het BOB. De toenmalige wethouder Terpstra van de gemeente Tytsjerksteradiel heeft destijds onder muzikale begeleiding van de bazuin het vernieuwde onderkomen geopend. De voormalige huishoudschool had een inwendige verbouwing en een opknapbeurt ondergaan waardoor het een waardig en bruikbaar onderkomen werd voor het sociaal cultureel werk in de Trynwâlden.

Na het wat dood bloeden van het jeugdwerk in de Trynwâlden, dat al in 1971 in het gebouw startte, gaf een driemanschap bestaande uit dominee Hein Gietema, Julius van der Werf en Peter F. de Best, het sociaal cultureel werk een nieuwe aanzet onder de leus: Bûge of Barste afgekort BOB

Er werden plannen gemaakt voor een nieuwe opzet van het werk en een verbetering van het gebouw. Beide zaken hebben er tot geleid dat de stichting nog steeds zorg draag voor sociaal culturele activiteiten in de Trynwâlden.

Bestuur

Binnen de stichting is een bestuur actief. Het bestuur houdt zich bezig met beleidsmatige zaken. Naast beleidsmatige zaken probeert het bestuur van BOB signalen vanuit de samenleving te vertalen naar concrete activiteiten. Verder vind het bestuur het erg belangrijk om feeling te hebben en houden met de werkvloer, daarom wordt er om het jaar een vrijwilligersinformatieavond georganiseerd, de verschillende werkgroepen worden voor deze avond uitgenodigd en in september organiseert het bestuur haar jaarlijkse vrijwilligersfeest.
Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende leden:
Ank Schepp-Beelen  Voorzitter
Johan Meinema  Penningmeester en vice-voorzitter
Gina Hooghiemster Secretaris
Klaas Dantuma  Algemeen lid
Hester Gast Algemeen lid
 

Gezocht: Penningmeester voor het BOB-bestuur

Het BOB bestuur staat uit een groep enthousiaste leden woonachtig in de verschillende dorpen van de Trynwâlden. Het bestuur vergadert één keer in de vier weken en tijdens deze vergaderingen worden de lopende zaken besproken. Maar wordt er ook nagedacht over de toekomst: de veranderende maatschappij en behoefte van de inwoners van de Trynwâlden. Daarnaast staat de financiële positie van het BOB regelmatig op de agenda. Spreekt de functie van penningmeester u aan, of heeft een affiniteit met het BOB meldt u dan aan. Voor meer informatie over het BOB-bestuur en de functie van penningmeester kunt u contact opnemen met Ank Schepp-Beelen, voorzitter. Bereikbaar via 058-2563858

Werkwijze

Binnen het BOB is een beroepskracht actief, deze beroepskracht is ingezet via KEaRN. De beroepskracht vertaalt de signalen vanuit de samenleving naar sociaal culturele activiteiten binnen het buurthuis, zorgt voor het persoonlijke contact en de begeleiding van vrijwilligers, stagiaires, bezoekers, bemiddelt tussen belangen bij de verschillende werkgroepen, houdt feeling met de werkvloer/ samenleving/ dorp, zorgt dat taken en verantwoordelijkheden duidelijk en ook door de geëigende personen en werkgroepen worden opgepakt en uitgevoerd.

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers zijn onontbeerlijk voor ons buurthuis. Zij vervullen een belangrijke functie en brengen een schat aan kennis en ervaring mee. Zij zorgen er voor dat BOB het bruisende buurthuis van de Trynwâlden is!

Vrijwilligers nemen een steeds belangrijker plaats in  de samenleving Vrijwilligerswerk is een serieuze zaak vandaar dat het bestuur het huidige vrijwilligers beleid heeft bekeken en aangepast.  Met dit vernieuwde vrijwilligersbeleid willen we duidelijkheid geven over wat we van elkaar kunnen verwachten.

Het werven van vrijwilligers

Er wordt voortdurend geprobeerd vrijwilligers te vinden voor de werkgroepen en andere functies. Dit gebeurt door het BOB naar buiten te brengen als een actieve deskundige organisatie waar het plezierig werken is en de randvoorwaarden goed zijn. Voor het werven van vrijwilligers ondernemen we de volgende stappen:

  • Vacature aamelden bij de vrijwilligerscentrale
  • Vacature plaatsen in de BOB-spetter
  • Vacature plaatsen op het vrijwilligersbord in de openbare bibliotheek van Gytsjerk.
  • Advertentie lokale krant en dorpskranten.

Het aannemen van een vrijwilliger

Een vrijwilliger wordt meestal gevraagd  voor een bepaalde functie of als lid van een werkgroep. Mensen komen eerst voor een gesprek met de beroepskracht c.q. coördinerende vrijwilliger. Tijdens dit gesprek komen de taken en doelstelling van het BOB ter sprake. Ook wordt gesproken over wat de  wensen van de vrijwilliger zijn en wat het BOB te bieden heeft.