Organisatie

Stichting Cultureel Werk

Doel van de stichting

De stichting heeft ten doel: Stimulering en begeleiding van activiteiten op maatschappelijk, cultureel, recreatief en vormend terrein in de Trynwâlden, omvattend de dorpen Oentsjerk, Gytsjerk, Aldtsjerk, Mûnein, Readtsjerk en Wyns.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • het instellen van werkgroepen;
  • het aantrekken van vrijwilligers;
  • het instandhouden en exploiteren van het voor de werkzaamheden benodigde gebouw; 
  • zich op de hoogte houden van wat er in de doelgroep leeft;
  • samenwerking met KEaRN.
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Samenwerking met andere organisaties

Buurthuis BOB wil geen eiland zijn binnen de Trynwâlden, vandaar dat zij open staat voor samen- werking met andere organisaties, instelling en verenigingen. Verder is zij zelf ook actief op zoek naar samenwerkingspartners bij projecten of andere activiteiten. Samenwerking zorgt voor draagkracht en draagvlak.

Visie

Buurthuis BOB staat open voor iedereen en is gericht op alle inwoners van de Trynwâlden

BOB richt zich op verschillende groepen van de samenleving, waardoor er integratie ontstaat tussen deze groepen. Voor jong en oud worden er activiteiten georganiseerd, van kinderdisco tot senioren computercursus en van pannekoekenfeest tot karten.

Verder is er integratie tussen verschillende functies: ontmoeting, ontspanning, vorming, hulpverlening, samenlevingsopbouw activiteiten, verlenen van service, algemene ontwikkeling, scholing, het hoort er allemaal bij.

In het “brede’ werken en deze duidelijke principes schuilt de grote kracht van buurthuis BOB. Buurthuis BOB is laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Door dat het buurthuis zijn wortels diep in de Trynwalden verankerd heeft is er feeling met wat er in de dorpen leeft.

Geschiedenis BOB

Op 20 april 1978 was de officiële opening van het BOB. De toenmalige wethouder Terpstra van de gemeente Tytsjerksteradiel heeft destijds onder muzikale begeleiding van de bazuin het vernieuwde onderkomen geopend. De voormalige huishoudschool had een inwendige verbouwing en een opknapbeurt ondergaan waardoor het een waardig en bruikbaar onderkomen werd voor het sociaal cultureel werk in de Trynwâlden.

Na het wat dood bloeden van het jeugdwerk in de Trynwâlden, dat al in 1971 in het gebouw startte, gaf een driemanschap bestaande uit dominee Hein Gietema, Julius van der Werf en Peter F. de Best, het sociaal cultureel werk een nieuwe aanzet onder de leus: Bûge of Barste afgekort BOB

Er werden plannen gemaakt voor een nieuwe opzet van het werk en een verbetering van het gebouw. Beide zaken hebben er tot geleid dat de stichting nog steeds zorg draag voor sociaal culturele activiteiten in de Trynwâlden.

Bestuur

Binnen de stichting is een bestuur actief. Het bestuur houdt zich bezig met beleidsmatige zaken. Naast beleidsmatige zaken probeert het bestuur van BOB signalen vanuit de samenleving te vertalen naar concrete activiteiten. Verder vind het bestuur het erg belangrijk om feeling te hebben en houden met de werkvloer, daarom wordt er om het jaar een vrijwilligersinformatieavond georganiseerd, de verschillende werkgroepen worden voor deze avond uitgenodigd en in september organiseert het bestuur haar jaarlijkse vrijwilligersfeest.
Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende leden:
Ank Schepp-Beelen  Voorzitter
Klaas Dantuma vice-voorzitter
Gina Hooghiemster Penningmeester
Henk Klijnstra Algemeen lid
 

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers zijn onontbeerlijk voor ons buurthuis. Zij vervullen een belangrijke functie en brengen een schat aan kennis en ervaring mee. Zij zorgen er voor dat BOB het bruisende buurthuis van de Trynwâlden is!

Vrijwilligers nemen een steeds belangrijker plaats in  de samenleving Vrijwilligerswerk is een serieuze zaak vandaar dat het bestuur het huidige vrijwilligers beleid heeft bekeken en aangepast.  Met dit vernieuwde vrijwilligersbeleid willen we duidelijkheid geven over wat we van elkaar kunnen verwachten.